2016 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER:

Vergi Usul Kanunu’ndaki bazı maktu hadler ile asgari ve azami tutarları belirtilmiş olan parayla ödenecek ceza miktarları, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 2015 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranında (% 5,58) arttırılmış olup, yeni hadler ve tutarlar 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Anılan genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde sunulmuştur. Fatura Düzenlemeye İlişkin Had (900 TL):
Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde yer alan 2015 için 880 TL olan FATURA DÜZENLEME SINIRI 2016 yılında 900 TL olarak uygulanacaktır. Mükellefler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 900 TL ve altında yaptıkları satışlar karşılığında, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi verebilecekler, bu tutarı aşan satışları için ise fatura düzenleyeceklerdir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde bulunan çiftçilere, vergiden muaf esnafa yapılan satışlar için ise yukarıdaki sınıra bakılmaksızın fatura düzenlenme zorunluluğu bulunduğu unutulmamalıdır.

Amortisman Ayırmaya İlişkin Had (900 TL):

Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde yer alan ve doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin 880 TL olan tutar 2016 yılında 900 TL olarak dikkate alınacaktır. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren işletmede kullanılmak amacıyla alınan ve bedeli 900 TL’nin altında kalan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar doğrudan gider olarak dikkate alınabilecektir. İktisadi veya teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu tutar topluca dikkate alınacak ve aşması halinde tamamı aktifleştirilecektir. 900 TL’nin üzerindeki alet, edevat, mefruşat ve demirbaş alışlarının aktifleştirileceği tabiidir.

460 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No:29573
Resmi Gazete Tarihi:25/12/2015
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.